ඔව් මගේ අගේ පච්ච තියෙනවා මගේ අතේ පිටේ කකුලේ ඇති ඉතා සුන්දර චිත්‍ර කිහිපය මටත් වැඩ ඒ ගැන පිරිස් හිතන්න ගැනීම මගේ හිතට කුඩා ආඩම්බරයක් තිබුනද විටක එය හිතට වදයකි. හොඳ පෙනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා මගේ අත පැහැර ගැනීම කොහෙත්ම... Continue Reading →