හම්මේ කියල ඉතින් මේ දවස් වල හරි හරියට Instagram එකේ stories දන අයගෙන් 50% දන්නේ නැහැ මහත්තයෝ ඒ කලේ අපි ඕවා පටන් ගත්තේ SnapChat එකෙන් කියලා. කොහොම කෙසේ උනත් ඉස්සරට වඩා පිරිසක් දැන් SnapChat use කිරීම ගැන නම් Happy  . මම කාලයක් ඉදන්... Continue Reading →