පිට කොටුවේ මහා රෑට අපි ඒක්වුනාමුලු නගරේ නිදි අතරේ අපි පාවුනා අඬ අදුරේ මරදානේ අපි වෙලුනා කොළ කැලි බට හදලා අපි සැනසුනා සද්දෙට කොටුව ස්ටෙසන් එකට එහයින් ඇති නයිට් කඩේ චාමර් රණවකගේ සින්දුවක් වදන්ය වුවද වෙලාව රත්‍රී 9:30 පමන වෙමින්... Continue Reading →